تعمیر و نوسازی لیفتراک

پروژه ها

تعمیر لیفتراک كوماتسو ٢/٥ تن ، بازسازی کامل و اورحال همچنین را اندازی مجدد از حالت غیر فعال به کارایی کامل تمامی خدمات صورت گرفته با هماهنگی صاحب دستگاه انجام شده . خدمات با حداقل مبلغ صورت گرفت که مشتری متزلزل نگردد. همچنین فیلتر، رادیاتور و روغن تعویض گردید.